Fel rhan o’i fframwaith strategol Digidol 2030 mae Llywodraeth Cymru’n cynorthwyo darparwyr ôl-16 yng Nghymru i ddefnyddio’r gwasanaeth mewnwelediad profiad digidol.

Digidol 2030: fframwaith strategol ar gyfer dysgu digidol ôl-16 yng Nghymru

Er mwyn cefnogi’r sector addysg ôl-orfodol a hyfforddi, mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu Digidol 2030 fel fframwaith strategol i egluro ei gweledigaeth, nodau ac amcanion cyffredin ar gyfer dysgu digidol ôl-16 dros y degawd nesaf.

Gallwch ddarllen y fframwaith strategol a’r canllawiau gweithredu’n llawn:

Mae ein canllaw ar-lein Digidol 2030 yn amlinellu nodau ac amcanion fframwaith Digidol 2030 ac yn dangos sut y gall technolegau digidol gynorthwyo cyflenwi effeithiol drwy archwilio amrywiol rolau a chyfrifoldebau ar draws y sector ôl-16

Sut gall mewnwelediad profiad digidol wneud gwahaniaeth

Buom yn peilota defnydd o’r arolygon mewnwelediad profiad digidol gyda darparwyr addysg bellach a dysgu seiliedig ar waith yng Nghymru yn ystod 2018-19. Yn sgil y cynllun peilot cafwyd adroddiad byr, crynodebau unigol, ffeithlun, a chyflwyniadau PowerPoint unigol manylach:

 • Arolygon mewnwelediad profiad digidol Cymru ffeuthlin 2019 - pdf format
 • Adroddiad arolygon mewnwelediad profiad digidol Cymru 2019
  • Fersiynau Cymraeg ar fformat Word a pdf
  • Fersiynau Saesneg ar fformat Word a pdf
 • Arolygon mewnwelediad profiad digidol Cymru: crynodeb addysg bellach
  • Fersiynau Cymraeg ar fformat Word a pdf
  • Fersiynau Saesneg ar fformat Word a pdf
 • Arolygon mewnwelediad profiad digidol Cymru 2019: crynodeb addysg bellach
  • Fersiynau Cymraeg ar fformat PowerPoint (ar gael yn fuan)
  • Fersiynau Saesneg ar fformat PowerPoint
 • Arolygon mewnwelediad profiad digidol Cymru: crynodeb dysgu seiliedig ar waith
  • Fersiynau Cymraeg ar fformat Word a pdf
  • Fersiynau Saesneg ar fformat Word a pdf
 • Arolygon mewnwelediad profiad digidol Cymru 2019: crynodeb dysgu seiliedig ar waith
  • Fersiynau Cymraeg ar fformat PowerPoint (ar gael yn fuan)
  • Fersiynau Saesneg ar fformat PowerPoint

Dechrau arni

Beth sydd angen i fy sefydliad ei wneud i gymryd rhan?

Os ydych chi’n sefydliad addysg bellach, dysgu oedolion a chymunedol neu ddysgu seiliedig ar waith, cwblhewch ein ffurflen rhagor o wybodaeth i roi gwybod i ni y byddech chi’n hoffi cymryd rhan. Nodwch Cymru 2020 yn yr adran sy’n gofyn Pa elfennau o’r gwasanaeth mewnwelediad profiad digidol hoffech chi gael rhagor o wybodaeth amdanynt?

Pryd fydd yr arolygon yn agor a chau?

Dyddiadau allweddol Arolygon Profiad Mewnwelediad Digidol Cymru:

 • Ionawr 2020 – mynegi diddordeb a chofrestru darparwyr addysg bellach
 • Ionawr 2020 arolygon yn agor (penodol i Gymru)
 • Chwefror - Mawrth 2020 – mynegi diddordeb a chofrestru darparwyr dysgu seiliedig ar waith a dysgu oedolion a chymunedol
 • 29 Mai 2020 @ 5pm – arolygon myfyrwyr yn cau (addysg bellach Cymru a’r DU)
 • 1 Mehefin 2020 – arolygon staff gwasanaethau proffesiynol yn cau (addysg bellach Cymru a’r DU)
 • 3 Gorffennaf 2020
  • arolygon myfyrwyr yn cau (dysgu seiliedig ar waith a dysgu oedolion a chymunedol Cymru)
  • arolygon staff addysgu’n cau (addysg bellach, dysgu seiliedig ar waith a dysgu oedolion a chymunedol Cymru a’r DU)
  • arolygon staff gwasanaethau proffesiynol yn cau (dysgu seiliedig ar waith a dysgu oedolion a chymunedol Cymru)
 • Tachwedd 2020 – dadansoddi, mapio a chynhyrchu adroddiadau sector a chenedlaethol

Ble gaf i gyngor ac arweiniad ar redeg yr arolygon?

Gallwn ddarparu arweiniad helaeth ar redeg y gwasanaeth mewnwelediad profiad digidol (ar gael yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd). Gweler ein tudalennau cyngor ac arweiniad.

Hefyd gallwn ddarparu templedi ar fformat Word y gellir eu golygu i’ch helpu i hyrwyddo’r arolygon i’ch myfyrwyr a’ch staff (fersiynau Cymraeg a Saesneg ar gael). Gallwch lawrlwytho’r rhain o’n tudalen adnoddau.

Nodwch: er mwyn ychwanegu eich logo eich hun, cliciwch ar y gofod sydd wedi’i farcio â logo a dewis dileu. Yna gallwch ychwanegu eich logo eich hun a newid ei faint i gyd-fynd, gan ddewis yr opsiwn fformatio/lapio testun ‘in front of text’ i ganiatáu i chi ei symud i’r lle priodol.

Angen help?

Cysylltwch os oes gennych chi unrhyw ymholiadau:

 • Ebostiwch y tîm: help@jisc.ac.uk gan osod Wales 2020 digital insights yn y llinell pwnc
 • Cysylltwch â rheolwr eich cyfrif i drafod eich anghenion
 • Cysylltwch â’n llinell gymorth: 0300 300 2212 rhwng 07:00 - 00:00 (Llun – Gwener)