Fel rhan o’i fframwaith strategol Digidol 2030 mae Llywodraeth Cymru’n cynorthwyo darparwyr ôl-16 yng Nghymru i ddefnyddio’r gwasanaeth mewnwelediad profiad digidol.

Cyhoeddi

Yn gynharach eleni, penderfynodd Llywodraeth Cymru a Jisc ohirio arolwg cipolwg profiad digidol Cymru 2020 ac adroddiad canlyniadol.

Rydyn ni nawr yn falch o roi gwybod i chi bod Llywodraeth Cymru wedi cytuno i ariannu Arolwg Deall Profiadau Digidol Cymru 2021 ar gyfer darparwyr AB, WBL ac ACL.

Mae arolygon cipolwg profiad digidol Jisc yn rhoi data grymus ar sut mae eich myfyrwyr a’ch staff yn defnyddio technoleg, beth sy’n gwneud gwahaniaeth a lle gellir gwneud yn well. Mae hyn yn arbennig o bwysig yn yr hinsawdd bresennol.

Rydyn ni hefyd wedi sicrhau bod yr arolygon yn cyd-fynd â Fframwaith Digidol 2030, gan roi tystiolaeth i chi o’ch cynnydd yn erbyn y Fframwaith. Byddwn hefyd yn cynhyrchu cyfres o adroddiadau yn crynhoi’r canfyddiadau ac yn tynnu sylw at flaenoriaethau posibl o safbwynt cenedlaethol a sector.

Digidol 2030: fframwaith strategol ar gyfer dysgu digidol ôl-16 yng Nghymru

Er mwyn cefnogi’r sector addysg ôl-orfodol a hyfforddi, mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu Digidol 2030 fel fframwaith strategol i egluro ei gweledigaeth, nodau ac amcanion cyffredin ar gyfer dysgu digidol ôl-16 dros y degawd nesaf.

Gallwch ddarllen y fframwaith strategol a’r canllawiau gweithredu’n llawn:

Mae ein canllaw ar-lein Digidol 2030 yn amlinellu nodau ac amcanion fframwaith Digidol 2030 ac yn dangos sut y gall technolegau digidol gynorthwyo cyflenwi effeithiol drwy archwilio amrywiol rolau a chyfrifoldebau ar draws y sector ôl-16

Sut gall mewnwelediad profiad digidol wneud gwahaniaeth

Buom yn peilota defnydd o’r arolygon mewnwelediad profiad digidol gyda darparwyr addysg bellach a dysgu seiliedig ar waith yng Nghymru yn ystod 2018-19. Yn sgil y cynllun peilot cafwyd adroddiad byr, crynodebau unigol, ffeithlun, a chyflwyniadau PowerPoint unigol manylach:

 • Arolygon mewnwelediad profiad digidol Cymru ffeuthlin 2019 - pdf format
 • Adroddiad arolygon mewnwelediad profiad digidol Cymru 2019
  • Fersiynau Cymraeg ar fformat Word a pdf
  • Fersiynau Saesneg ar fformat Word a pdf
 • Arolygon mewnwelediad profiad digidol Cymru: crynodeb addysg bellach
  • Fersiynau Cymraeg ar fformat Word a pdf
  • Fersiynau Saesneg ar fformat Word a pdf
 • Arolygon mewnwelediad profiad digidol Cymru 2019: crynodeb addysg bellach
  • Fersiynau Cymraeg ar fformat PowerPoint (ar gael yn fuan)
  • Fersiynau Saesneg ar fformat PowerPoint
 • Arolygon mewnwelediad profiad digidol Cymru: crynodeb dysgu seiliedig ar waith
  • Fersiynau Cymraeg ar fformat Word a pdf
  • Fersiynau Saesneg ar fformat Word a pdf
 • Arolygon mewnwelediad profiad digidol Cymru 2019: crynodeb dysgu seiliedig ar waith
  • Fersiynau Cymraeg ar fformat PowerPoint (ar gael yn fuan)
  • Fersiynau Saesneg ar fformat PowerPoint

Dechrau arni

Beth sydd angen i fy sefydliad ei wneud i gymryd rhan?

Os ydych chi’n ddarparwr addysg bellach yng Nghymru (AB), dysgu oedolion a dysgu yn y gymuned (ACL), neu’n ddarparwr dysgu seiliedig ar waith (WBL), cysylltwch â’ch rheolwr cyfrif neu anfonwch e-bost wales@jisc.ac.uk i roi gwybod i ni eich bod yn dymuno cymryd rhan.

Byddwn wedyn yn eich ffonio i drafod eich opsiynau ac i egluro’r gefnogaeth sydd ar gael i chi.

Bydd yr arolygon yn agor ar 6 Hydref tan y dyddiadau canlynol:

 • Myfyriwr 30 Ebrill 2021
 • Staff proffesiynol 25 Mehefin 2021
 • Staff addysgu 2 Gorffennaf 2021

Bydd yr adroddiadau terfynol ar

Gallwn ddarparu arweiniad helaeth ar redeg y gwasanaeth mewnwelediad profiad digidol (ar gael yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd). Gweler ein tudalennau cyngor ac arweiniad.

Hefyd gallwn ddarparu templedi ar fformat Word y gellir eu golygu i’ch helpu i hyrwyddo’r arolygon i’ch myfyrwyr a’ch staff (fersiynau Cymraeg a Saesneg ar gael). Gallwch lawrlwytho’r rhain o’n tudalen adnoddau.

Nodwch: er mwyn ychwanegu eich logo eich hun, cliciwch ar y lle sydd wedi’i farcio â logo a dewis dileu. Yna gallwch ychwanegu eich logo eich hun a newid ei faint i gyd-fynd, gan ddewis yr opsiwn fformatio/lapio testun ‘in front of text’ i ganiatáu i chi ei symud i’r lle priodol.

Angen help?

Cysylltwch os oes gennych chi unrhyw ymholiadau:

 • Ebostiwch y tîm: help@jisc.ac.uk gan osod Wales 2020 digital insights yn y llinell pwnc
 • Cysylltwch â rheolwr eich cyfrif i drafod eich anghenion
 • Cysylltwch â’n llinell gymorth: 0300 300 2212 rhwng 07:00 - 00:00 (Llun – Gwener)